MDKKU-Life คืออะไร

“MDKKU-Life” หรือ “ระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ” คือ ระบบ Web-based Application ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลทักษะประสบการณ์ชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st-century skills) ของตนเอง โดยระบบได้ทำการเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาขณะกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย นำมาวิเคราะห์และแสดงผลโดยแปลงข้อมูลกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมให้กลายเป็นกราฟใยแมงมุง 21st-century skills ของนักศึกษารายบุคคลแบบ real-time นอกจากนี้ระบบ MDKKU-Life มีเมนูแสดงข้อมูลแสดงสถานะการฉีดวัคซีนของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาไม่พลาดที่จะมารับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นให้ครบถ้วน

ระบบ MDKKU-Life ยังเชื่อมต่อข้อมูลของนักศึกษากับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบเป็นส่วนตัว โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็น Mentor ผ่านการรับรู้ข้อมูลของนักศึกษารายบุคคลเพื่อนำไปวางแผนสนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หรือ Experiential learning ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วระบบดังกล่าวยังต่อยอดเป็นระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ศิษย์เก่ายังคงรับทราบข่าวสาร ข่าวกิจกรรม จากคณะแพทยศาสตร์ผ่าน Notification บน Application MDKKU-Life ทั้งระบบ iOS และ Android

ความเป็นมาของเรา

ระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ (MDKKU-Life) ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.008955 ทีมงานผู้สร้างสรรค์ผลงานและคณะทำงานพัฒนาระบบประกอบด้วย
  • อาจารย์นายแพทย์ นราทัศพล ลิขิตดี

  • นางสาวสรวงสุดา คงมั่ง

  • นายกฤษฏ์ ศรีภักดี

  • นางสาวธัชพรรณ จัดสนาม

  • นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์

  • นายรัตนศักดิ์ บุตดาราช

  • นายวรพงษ์ ทองพุทธ


ความภูมิใจของเรา

ระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ (MDKKU-Life) ได้รับการตอบรับและถูกขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพื่อพัฒนาเป็นระบบในองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อระบบ องค์กร วันที่
ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Life) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 มีนาคม 2564
My MedCMU คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิถุนายน 2565
 TOP

 เข้าสู่ระบบ.. 

LOG IN